Våra tjänster → Elmarknadstjänster

System och tjänster för den fysiska elmarknaden

Utmärkt kännedom om energimarknaden är en förutsättning för att man ska vara framgångsrik på marknaden. Vi hjälper våra kunder att agera i stor utsträckning på energimarknaden genom att tillhandahålla ett brett sortiment av tjänster med EnerimEMS i centrum. Till våra tjänster hör bland annat prognoser för produktion och förbrukning, handel för kundernas räkning, övervakning 24/7 samt balansavräkning, tillhörande rapportering och faktureringstjänster.

Minimera riskerna med högkvalitativa prognostjänster

Eftersom handel på energimarknaden förutsätter prognoser och optimering, erbjuder vi våra kunder flera olika prognosmetoder. Med hjälp av högkvalitativa och aktuella uppskattningar hålls de operativa riskerna under kontroll och våra kunder når bästa möjliga resultat på olika marknadsplatser.

Förbrukningsprognoser och optimering

För förbrukningsprognoser erbjuder vi flera olika prognosmetoder, såsom en neuronätmodell som lär sig med hjälp av artificiell intelligens samt en linjär, väderberoende modell som baseras på historikdata.

 

Aktuella prognoser gör det möjligt att hantera verksamhetsrelaterade risker och nå ett optimalt resultat i handel som sker på olika handelsplatser.

Produktionsprognoser och optimering

Vi tillhandahåller flera olika prognosmetoder beroende på produktionssätt. Högkvalitativa och aktuella prognoser bidrar till att hålla verksamhetens risker små.

Marknadsprognoser och rapportering

Ju bättre prognoser man har, desto bättre beslut kan man fatta. För att skapa en prognos måste man ha en bra bild av nuläget. I historien är det möjligt att identifiera orsaker och konsekvenser som i regel upprepas även i framtiden och därmed utgör en grund för prognosmodeller. I vårt erbjudande ingår regelbundna marknadsrapporter (el och naturgas) samt olika modeller för pris- och riskprognoser.

Övervakning och styrning 24/7

Vårt eget kontrollrum erbjuder tjänster 24/7 för aktörerna på energimarknaden. Kontrollrummet är bemannat med erfaren personal dygnet runt.

Energimarknadstjänster

Mer effektivitet och flexibilitet på en realtidsmarknad

Effektiv handel på olika marknadsplatser spelar en mycket viktig roll i den helhet som omfattar den fysiska hanteringen av energi. När olika produktionsformer och energiflexibilitetslösningar blir vanligare och marknaden blir mer realtidsorienterad, kommer betydelsen av energianskaffning och aktiv handel att betonas ytterligare. Samtidigt som framtidens fungerande elmarknad och elsystem förutsätter mer flexibilitet kommer flexmarknaden också att möjliggöra nya affärsmöjligheter.

Energihandel

Vårt erbjudande omfattar en mångsidig modell för handel av energi samt handelstjänster på alla centrala marknadsplatser.

Visa mera

Flexibilitetstjänster

En ökande mängd förnybar energiproduktion kräver mer flexibilitet hos alla parter på elmarknaden. Flexmarknaden ger marknadsparterna nya intäktskällor vid sidan av de intäkter som fås från den traditionella elbörsen.

Visa mera

Reservhandel

Behovet av reserver som tryggar en jämn effektbalans i elsystemet växer märkbart under de kommande åren när elsystemet förnyas.

Visa mera

Verktyg för aggregering av flexiblitetskapacitet

Flexmarknaden utvecklas snabbt och i framtiden kommer marknaden att möjliggöra nya sätt för aggregering av flexibla resurser och deltagande på marknaden.

Visa mera

Balanshantering  24/7

Med vår tjänst kan vi balansera kundernas elförsäljning och produktion när leveranstidpunkten närmar sig. Balansrisken minskas genom att följa elförsäljningen och produktionen, uppdatera prognoser och vidta korrigerande åtgärder.

En aktiv balanshantering som baseras på realtidsmätningar gör det möjligt att utföra en utfallskorrigering som parametriseras per kund och övervaka energibalansen i realtid. Vårt kontrollrum erbjuder kunderna en kontaktpunkt dygnet runt.

Energimarknadstjänster
Energimarknadstjänster

REFERENS

Ilmatar

När Ilmatar beslutade sig för att själv bli balansansvarig och behövde en lösning som stöder verksamheten, kände man på Ilmatar, med stöd av den tidigare goda erfarenheten av samarbetet, att man kunde be Enerim om ett förslag på samarbete och verksamhetsmodell.

Enerims outsourcing, som förenar ett energihanteringssystem med en tjänstemodell som utvecklats baserat på systemet, är en unik helhet som bäst svarade mot Ilmatars behov. Enerims lösning ger Ilmatars Trading-team en möjlighet att fokusera på kärnverksamheten, det vill säga på aktiv handel.

Våra kunder

Energimarknadstjänster
Vindkraftsproduktion
Energimarknadstjänster
Vattenkraftsproduktion
Energimarknadstjänster
Elproduktion
Energimarknadstjänster
Energidistribution och -överföring
Energimarknadstjänster
Minutförsäljning av energi
Energimarknadstjänster
Industriella och kommersiella konsumenter
Energimarknadstjänster

Kontakta oss

Örjan Thorén, Sales Manager

LinkedIn
+358 (0)40 702 5153
orjan.thoren @ enerim.com