Våra tjänster → Mätvärdestjänster

Omfattande service för smart energimätning

Högkvalitativa mätdata och exakt leverans av informationen är av yttersta vikt. Våra mätvärdestjänster och tjänster för hantering av mätdata är ett kostnadseffektivt sätt att sköta de processer som är förknippade med mätdata och utbyte av marknadsdata. Tjänsternas tillförlitlighet och kundnöjdheten garanteras av våra erfarna experter tillsammans med våra förstklassiga program som övervakas 24/7.

Smart energimätning

Våra tjänster erbjuder en omfattande lösning för hantering och styrning av mätvärden. Lösningen används redan på över 650 000 driftställen.

Service för energimätning

Våra mätvärdestjänster erbjuder en smart lösning för hantering och styrning av mätvärden (el, fjärrvärme, kyla, gas och vatten). Vi förser de rätta mottagarna med mätdata regelbundet inom den överenskomna tiden och i det överenskomna formatet. Vår tjänst stöder flera olika apparattillverkares mätare och erbjuder ett genomförande som passar respektive användningssituation.

Visa mera

Mätprojekt och ändringsarbeten

Vår långa erfarenhet av att leverera mätarlösningar som uppfyller föreskrifterna utgör en stadig grund för genomförande av omfattande projekt. Till våra tjänster hör anskaffning och installation av mätutrustning samt driftsättning av fjärravläsningstjänsterna, antingen delvis eller som ett nyckelfärdigt projekt.

Visa mera

Modulär mätningslösning

Vi erbjuder en omfattande tjänstehelhet för insamling, hantering och förmedling av mätdata hos distributionsnätsbolag inom el, fjärrvärme, vatten och gas.

Tjänstehelheten är modulär, så kunden kan först skaffa till exempel mätvärdestjänster och kvalitetshanteringstjänster för mätdata, men själv sköta hanteringstjänster av energidata. Den tjänstehelhet man redan har skaffat kan senare kompletteras med till exempel hanteringstjänster för energidata och analystjänster.

Smart energimätning

Tjänster för hantering av mätdata

Tjänsterna för hantering av mätdata säkerställer tillgång på högkvalitativa mätdata för de olika parternas användning. Vår kvalitetshanteringstjänst används redan på över 900 000 driftställen.

Kvalitet av mätdata

I vår tjänst för kvalitetshantering för mätdata korrigeras och kompletteras brister och fel som inträffat vid mätningen samt säkerställs att mätdata är korrekta och kvalitativa för olika parters användning.

Visa mera

Tjänster för hantering av mätdata för industri- och kraftverksaktörer

Vi tillhandahåller en omfattande tjänstehelhet från avläsning och hantering av mätdata till balansavräkning och rapportering för mätområden.

Projekt- och ändringsarbeten

En föränderliga energimarknad skapar nya behov beträffande hanteringen av mätdata. Vi ger våra experthjälp i olika utvecklingsprojekt som är förknippade med olika förändringar på marknaden.

Datahub-tjänster i Finland

Våra datahub-tjänster i Finland stöder marknadsparterna i deras skyldigheter som rör användningen av datahubben. Våra datahub-tjänster för nätbolag omfattar redan över 900 000 driftställen och datahub-tjänsterna för handelsbolag omfattar redan över 700 000 driftställen.

Datahub-tjänster till nätbolag

Vi tillhandahåller distributionsnätbolag tjänster för skötsel av mätdatahanteringsprocesser (DH-200) och balansavräkningsprocesser (DH-500). I tjänsten ingår underhåll av kundernas strukturella data i finska datahubben. Dessutom utför vi definitioner av erforderliga undermätningar och andra kalkyler samt övervakning av mätdata i vårt hanteringssystem.

Visa mera

Datahub-tjänster till handelsbolag

Det är viktigt att elhandlare säkerställer att kundfakturering och balansavräkningsdata motsvarar varandra. Våra tjänster för hantering av mätdata sköter detta åt handlaren. Vi tar emot mätdata om handelsbolagets leveranser som offereras via datahubben eller av andra aktörer och jämför data mot officiella balansavräkningsdata för att försäkra oss om att mätdata är korrekta.

Visa mera

Våra kunder

Smart energimätning
Energidistribution
Smart energimätning
Minutförsäljning av energi
Smart energimätning
Energiproduktion
Smart energimätning
Fjärrvärme
Smart energimätning
Vatten
Smart energimätning
Industrikunder
Smart energimätning

REFERENS

Långvarigt samarbete med Kymenlaakson Sähköverkko

Enerim är en viktig och långvarig partner för Kymenlaakson Sähköverkko och samarbetet har redan pågått i tolv års tid. Under åren har tjänstehelheten utvecklats och utökats och numera sköter Enerim hela den mätrelaterade processen. Mätarlogistiken, installationen, servicen och underhållet sker via Enerim. Dessutom sköter Enerim fjärravläsning av mätarna samt fortsatt behandling och distribution av mätdata. Enerim är en pålitlig och mångsidig partner med vilken man tillsammans utvecklar tjänsterna.