Företagsansvar i kärnan av verksamheten

För oss betyder företagsansvar kvalitativ och bra förvaltning samt ansvar för att utveckla verksamheten för framtidens hållbara samhälle. Megatrender, såsom energiomställningen, hållbar utveckling och cybersäkerhet, är alla i kärnan av vår affärsverksamhet.

I framtiden måste energisystemen vara allt mer flexibla. Samtidigt ökar efterfrågan på smarta datahanteringslösningar. Mjukvaru- och IT-företag spelar en viktig roll i att möjliggöra energiomställningen. Smarta system ökar automationen och effektiviteten i energimarknadsprocesserna.

enerim esg

Miljö

Vi har i enlighet med ISO 14001-standarden identifierat verksamhetens miljöaspekter och vi strävar till att kontinuerligt minimera vår miljöpåverkan.

enerim esg

Social hållbarhet

Vi är fast beslutna att kontinuerligt förbättra medarbetarnas engagemang, välbefinnande för att säkra ett framtidssäkert team. I enlighet med ISO 45001-standarden utvecklar vi våra anställdas hälsa och säkerhet.

Vi prioriterar också kundnöjdhet genom att säkerställa systemkvalitet.

enerim esg

Bolagsstyrning

Som företag har vi förbundit oss till en högkvalitativ och ansvarsfull affärsverksamhet och att målmedvetet utveckla verksamheten. ISO 9001 standarden är vårt verktyg vid utvecklingen av affärsverksamheten, processerna och ledningen.

Vi satsar också på informationssäkerhet i enlighet med ISO 27001:2013-standarden.

enerim esg

ESG arbetet

Centrala åtaganden

Hos Enerim är vi engagerade i målmedveten organisationsutveckling. Våra åtaganden stödjer vårt mål att säkerställa lönsam, framtidssäker verksamhet som möjliggörs av ett framtidssäkert team och ett hållbart verksamhetssätt.

De mest väsentliga ESG-teman

enerim esg

Hantering av CO2 utsläpp

Vi identifierar och rapporterar källorna till våra utsläpp och strävar efter att minska dem.

enerim esg

Medarbetarnas engagemang och välmående

Att behålla talang i en mycket konkurrensutsatt bransch.

enerim esg

Mångfald, jämställdhet och inkludering

Task management is fully integrated into EnerimCIS​. Tasks, contacts and processes can be collected and all relevant tasks can be bundled to a single view.

enerim esg

Produktkvalitet

Säkerställa hög kvalitet på system och kundnöjdhet.

enerim esg

Datasäkerhet

Tillhandahålla säkra system och följa marknadsregler.

enerim esg

ESG-strategiintegration

Skapa ledningsprocesser för att övervaka effektiviteten i ESG-arbetet.​

Del av en koldioxidneutral energibransch

Den pågående energiomställningen möjliggör ett koldioxidsnålt samhälle som bygger på ren energi, tillförlitliga distributionsnät och effektiva energimarknader. Tillsammans med våra kunder och branschintressenter bidrar vi till framtidens energisystem genom våra system.

enerim esg
enerim esg

Miljö

Mjukvarulösningar bidrar till energiomställningen

Våra system ligger i kärnan av överlappande megatrender, energiomställning och elektrifiering, digitalisering, urbanisering och cybersäkerhet. Data spelar en stor roll för att dessa ska bli verklighet.

Även om data behövs för att säkerställa och hantera tillgången på el eller energi, är det mer och mer ett verktyg för nya tjänster och produkter som förlitar sig på förbrukningsdata i realtid. I takt med att konsumenternas medvetenhet ökar kommer automatisering att spela en stor roll för att hantera till exempel elförbrukningen. Data och automation kan därför bidra till energieffektivisering genom mer intelligenta system.

SDG

Målen för hållbar utveckling

enerim esg

7 Hållbar energi för alla

Våra lösningar stödjer framtida energisystem som kännetecknas av digitalisering, mikroproduktion och ökad mängd data. Med hjälp av våra lösningar kan energibolag erbjuda moderna tjänster till medvetna konsumenter.

enerim esg

8 Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

Vi erbjuder en säker arbetsmiljö i en bransch som möjliggör hållbar utveckling och tillväxt.

enerim esg

9 Hållbar industri, innovationer & infrastruktur

Våra lösningar ligger i kärnan av energiinfrastrukturen och möjliggör effektivare processer. Vi deltar aktivt i internationella utvecklingsprojekt som utvecklar framtidens energisystem.

enerim esg

12 Hållbar konsumtion och produktion

Våra lösningar stödjer införandet av datadrivna tjänster som kan forma konsumenternas sätt att spåra och konsumera elektricitet och energidata, till exempel. I takt med att mer data finns tillgänglig är nya tjänster för optimering och automatisering av energikonsumtion möjliga.

Miljöpåverkan

På våra kontor strävar vi till att minimera vår miljöpåverkan. Som systemleverantör är våra operativa koldioxidutsläpp till största delen relaterade till elförbrukningen på kontor och datacenter samt affärsresor.

Därför använder vi på våra kontor mestadels 100 % förnybar el och vi har valt ett datacenter som har beviljats internationella energieffektivitetscertifikat, förbrukar 100 % förnybar energi och är CO2-neutral. Vi rapporterar våra CO2 utsläpp årligen och arbetar för att minimera dem.

enerim esg